Brněnské matiné 2013 - 9.11.2013

01.11.13

Moravská genealogická a heraldická společnost, o. s.

si Vás dovoluje pozvat na

7. MATINÉ 2013

„Aktuální otázky současné genealogie“,

které se koná v sobotu 9. 11. 2013 od 9,00 hod. v sále bývalého refektáře kartuziánského kláštera v budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně, Králově Poli, Božetěchova 2 (tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso).

Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci. Přednesené referáty budou podle možnosti otištěny v příštích číslech časopisu Genealogické a heraldické informace.

Další zájemci, kteří by chtěli vystoupit s vlastními referáty nebo diskusními příspěvky, jsou vítáni a mohou se dohodnout s pořadateli o jejich zařazení.

Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace 15 – 20 minut, diskuze bude hned po příspěvku. V 10,45h – 11,00h přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, k dispozici jsou automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace.

 

Program: dosud přihlášené příspěvky jsou uvedeny v abecedním pořadí, definitivní pořadí bude stanoveno dle časových a cestovních možností lektorů na základě dohody s organizátory (tomas.krejcik(zavinac)osu.cz).

 

Úvodní blok:

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě – Zahájení a organizační připomínky

 Martina Čapková – Představení nové knihy Život a dílo heraldika Karela Lišky

Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc., PraF. Univerzita Komenského Bratislava – Představení nové knihy Novomoravští rodové

PhDr. Ivo Sperát, Brno – Představení genealogické a další produkce odborného G - H nakladatelství v Brně

 

Odborné přednášky:

Mgr. David Dospiva, SOkA Blansko – Gruntovní knihy

 Mgr. Pavel Holub, SOkA Pelhřimov – Městské knihy jako zdroj nejstarších zpráv o předcích žijících ve městech v období raného novověku.

RNDr. Alois Kleveta, Vyškov – Výsledky dosažené bádáním v pozemkových knihách a svatebních smlouvách

Ing. Jan Kos, Tišnov- Nematriční doklady užité při zpracování osedlostí selských gruntů v Hradčanech

PhDr. Michaela Kořistová, Brno – Ancestry.com a využití pro domácí badatele

PhDr. Božena Kovářová, SOkA Blansko – Pozemkové knihy a jejich vývoj pro vlastivědné a genealogické bádání

Radek Lipovski, Ostravská univerzita v Ostravě -  Možnosti využití pozůstalostních spisů v genealogii

Mgr. Giovanna Minutello, Brno – Podnikatelská rodina Pokorných

Veronika Nováková-Křížová, Brno - Svatební smlouvy a vrchnostenská povolení

PhDr. Ivo Sperát, Brno – Generální rejstřík úmrtních protokolů pro Brno, 1870 - 1949

Ing.. Petr Škarvada, Brno – Dějiny obce jako pramen genealogického výzkumu na příkladu knihy Dějiny Světnova a jeho domů

Představované knihy si budou moci zájemci na místě zakoupit i další genealogickou literaturu z nakladatelství Ivo Sperát.

Za pořadatele

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
předseda MGHS
tomas.krejcik(zavinac)osu.cz


↑ na navigaci