Digitalizace matrik - přehled stavu k říjnu 2010

15.11.10

Seminář o digitalizaci matrik

Helena Voldánová, Tomáš Krůta

 

Členové naší společnosti a další rodopisní badatelé velmi pečlivě sledují a využívají nové přístupy k zdigitalizovaným matrikám. Informací je však málo, a proto Vám přinášíme nové informace. Zástupci správního výboru ČGHSP se zúčastnili dne 2.listopadu 2010 „Semináře o digitalizaci matrik“, který pořádala Česká informační společnost o.s., pobočka při Národním archivu

 

V zasedacím sále Národního archivu v Praze na Chodovci se sešli zástupci Státních oblastních archivů v Praze, v Plzni, v Litoměřicích, v Zámrsku a v Třeboni, Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně, Archivu hl.m.Prahy, Národního archivu, společnost BACH, ČGHSP a profesionální genealog Tomáš Biskup. Ze zahraničních archivů přijeli pracovníci z rakouského St. Pöltenu a z polské Wroclawi. Zástupci archivů  přednesli podrobné informace o způsobu digitalizace, o technickém vybavení,  o personálním obsazení nebo o prezentaci na internetu. V bohaté diskusi se řešily otázky umístění vodoznaku, způsoby kontroly, možnosti stahování obrázků, možnosti další spolupráce, digitalizace dalších archivních fondů. Podrobné zhodnocení z pohledu genealoga přednesl pan Tomáš Biskup. Zástupci naší společnosti přednesli návrhy: zpracování podrobných inventářů k matrikám s odkazy na návaznost v sousedních archivech, vytvoření záložky k matrikám pro N,O,Z a pro jednotlivé obce, zvětšení zobrazení matriky na stránkách MZA Brno,  zařadit do projektu digitalizace i živé matriky uložené na matričních úřadech s obsahem do roku 1910.

 

Věříme, že rozvinutím dobré spolupráce a hlavně komunikace se podaří vychytat případné „mouchy“ na jednotlivých aplikacích a také drobné chyby, které mohly nastat při skenování nebo vkládání obrázků. Věříme, že se tímto otvírá nový pohled na naši historii i nové možnosti bádání.

Před 5 lety bylo nepředstavitelné, že během takové – z pohledu archivní historie – velice krátké doby dojde ke zpřístupnění velké části matrik na internetu. Za tuto usilovnou práci patří všem pracovníkům podílející se na digitalizaci velké poděkování. I když de fakto existují 3 různé hlavní systémy pro prohlížení a prezentaci matrik na různých adresách, je nakonec jakási konkurence (byť o ní v prostředí státní správy nemá smysl mluvit) užitečná pro zlepšování služby pro veřejnost. Jak archiváři přiznávají, pomohly jim digitalizace matrik snížit o cca 60-70% návštěvnost badatelny Jak rychle badatel zapomene na půlroční objednací lhůty do badatelen! Ale především ochrání archiválie pro budoucí generace. Digitalizace českých a moravských matrik je jedinečné dílo, které zajistí archivářům čestné místo mezi státními archivy v celé Evropě.

 

Přehled základní informací jednotlivých archivů o postupu digitalizace

 

Dlouhodobé projekty digitalizace většinou iniciovala  americká genealogická společnost (Family Search, což je organizace zřízená církví The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, známé také jako Mormoni), která nabídla archivům techniku, pracovníky i zpracování dat. Navázané projekty zpřístupnění matrik byly prováděny samostatně a v různém rozsahu podle možností a záměru jednotlivých archivů. Matriky jsou také paralelně uloženy na stránkách beta.familysearch.org (prozatímní beta verze), kde můžete nalézt i další země.

Archiv hl.m.Prahy - www.ahmp.cz

V archivu zpracovávají 2500 kusů matrik. Do konce října je zpracováno 250 matrik, do konce roku 2010 bude cca 600 matrik k dispozici. V archivu budují archivní katalog, který obsahuje nejenom samotné matriky, ale i další digitalizované archiválie právě ukončeného projektu Ad Fontes. Prohlížení na internetu je pomocí programu Zoomify, je k dispozici samostatný inventář matrik v PDF, přístupné všechny indexy a částečně matriky z různých farních úřadů. K dispozici jsou kvalitní barevné skeny z originálních matrik. V badatelně jsou nové PC s přístupem na internet.

SOA Litoměřice - www.soalitomerice.cz

V archivu evidují 12 tisíc svazků matrik. Matriky budou zpřístupněny na internetu jako celek v roce 2011, nyní je z ¾ hotovo. Matriky se zpřístupňují do roku 1910. Prohlížení je v programu Zoomify. K dispozici je samostatný podrobný inventář k matrikám, česko-německý a německo-český rejstřík obcí. Najdete zde archivní vademecum – vyhledávač fondů.

SOA Zámrsk - www.vychodoceskearchivy.cz

V archivu na naskenování čeká 11 tisíc svazků matrik. Zdigitalizované matriky jsou zpřístupňovány od září 2010, postupují dle kmenové farností v regionu a nyní je k dispozici cca 1/4.  První jsou zařazeny dle abecedního pořadí farností. Je prováděna kompletní revize matrik a doplnění inventáře a je doplněno na 30 kusů zapomenutých matrik. Opět je inventář k matrikám k dispozici v PDF.

Jsou k dispozici kvalitní skeny z originálních matrik, je uveden podrobný popis matrik s odkazem na kmenovou faru a matriční úřad. V seznamu matrik je odkaz ke stažení celé matriky najednou – jde o komprimované obrázky v JPG komprimované v ZIPu.  Listy matrik si pak prohlížíte na vlastním počítači pomocí programů pro zobrazení obrázků, např. XnView (zdarma pro domácí použití). V badatelně jsou nová PC k prohlížení těchto matrik a samostatné PC s přístupem na internet.

ZA Opava s pobočkou v Olomouci - www.archives.cz

V archivu je již naskenováno 8 tisíc svazků matrik. Prohlížení je v programu Zoomify, funguje vyhledávač matrik dle lokalit, je uveden podrobný popis matriky s přímým odkazem na index k matrice. V roce 2011 bude dokončeno přidání všech matrik do systému, nyní od letošního srpna je přidán seznam již hotových matrik v PDF pro lepší orientaci. Matriky jsou zpřístupněny do roku 1910. Po matrikách pak v roce 2011 začne digitalizace urbářů a pozemkových knih.

Naskenovány jsou již i živé matriky uložené na matričních úřadech k roku 1949, i když přístupnost záznamů bude pouze do roku 1910 dle zákonné lhůty. V badatelně jsou nové PC k prohlížení těchto matrik. Najdete zde i archivní vademecum – vyhledávač fondů.

SOA Třeboň - www.ceskearchivy.cz nebo přímo digi.ceskearchivy.cz

Již naskenováno všech 10 tisíc svazků matrik. Webový portál si archiv vyvíjí vlastními silami a mezi ostatními archivy je tento portál jedinečný svými možnostmi a záběrem. Samotné prohlížení je programem Zoomify. Jsou zpřístupněny matriky všech církví a úřadů, dvoujazyčný zeměpisný rejstřík s přímým odkazem, německý a latinský slovník, podrobný popis matrik s odkazem na kmenovou faru a matriční úřad, nově navíc fotografie a zajímavosti k farnímu úřadu, v hledání je k dispozici našeptávač nebo diskuzní fórum. Program umožňuje uložení obrázku, má funkce poznámek, záložky. Novinkou je přepis indexů matrik do databáze s hledáním podle jména.

Archiv dále digitalizuje obecní a školní kroniky a bude pokračovat s dalšími archiváliemi.

SOA Praha - www.soapraha.cz

V archivu evidují cca 10 tisíc svazků matrik. Z mikrofilmů bylo skenováno 3500 matrik. Nyní je na internetu přes 920 matrik a cílem je do dvou let vše zpřístupnit. Poté budou opět digitalizovány matriky, které byly pořízeny přes mikrofilmy a to kvůli kvalitě. Vstup do aplikace je přes portál Acta Publica (podobně jako MZA Brno a SOA v Plzni), kde je nutná registrace. Přínosem je jednoduchý přestup do dalšího archivu a prohlížení v programu Adobe Flash. Matriky se skenují v různém pořadí, jsou skenovány z filmů i z originálů. Nově bylo rozhodnuto o skenování jen z originálů pro špatnou kvalitu filmů. V badatelně jsou k dispozici nové PC k prohlížení těchto matrik. Vyhledávač funguje dle lokalit nebo dle původce (farní úřad), program má funkce poznámka-záložka-nástěnka. Při kliknutí na signaturu u vybrané matriky  se zobrazí popis farnosti a matriky, při kliknutí na modré číslo u obce se zobrazí seznam lokalit s původním názvem nebo česko-německým názvem. Přidán je seznam již hotových matrik v PDF. Na stránce matriky při prohlížení je umístěn vodoznak.

 

SOA Plzeň - www.soaplzen.cz nebo www.actapublica.eu

Na naskenování čeká v archivu 11 500 svazků matrik. Systém je stejný jako v MZA Brno a SOA v Plzni, tedy je nutná registrace na Acta Publica. Matriky se skenují z originálů a farnosti jsou přidávány dle abecedy. Na stránkách najedete samostatný inventář k matrikám v PDF. Digitalizace matrik je plánována k dokončení v roce 2011. V badatelně jsou nová PC k prohlížení těchto matrik. Na stránce je také bohužel umístěn vodoznak. K dispozici je i vyhledávač archivních fondů a pomůcek.

 

MZA Brno - www.mza.cz nebo www.actapublica.eu

V archivu je evidováno 10 tisíc svazků matrik. Archiv organizuje projekt digitalizace společně s rakouským diecézním archivem St. Pöltenu, SOA Plzeň a SOA Praha. Je spolufinancován EU.

Vstup je přes Acta Publica, opět nutná registrace. Matriky se skenují v různém pořadí, jsou skenovány i z filmů i z originálů. Je také přidán seznam již hotových matrik v PDF. Na stránce je také umístěn vodoznak. Funkce jsou shodné s výše uvedenými jako v Plzni a Praze.Je pozitivní, že budou přibývat i rakouské matriky, byť jen části týkající se diecézního archivu St.Pölten. Ale digitalizace v Rakousku je zatím na začátku a možná se dočkáme dalších příjemných překvapení přeshraniční spolupráce.

Národní archiv - www.nacr.cz

Z pohledu Národního archivu již dlouho pokračuje projekt konskripcí (policejní přihlášky k trvalému pobytu 1850-1914) s jmenným vyhledávačem. Nově je přidán popis archivních fondů a sbírek přes portál Badatelna.cz. Ve fondu NA jsou z matrik především ty židovské. Digitalizace této sbírky židovských matrik se připravuje. V budoucnu se budou digitalizovat např. i Soupisy poddaných podle víry z r.1651. Dále je zdigitalizována sbírka indikačních skic, které jsou k zapůjčení na CD v Národním archivu v I. oddělení.

Mezinárodní matriky

Na semináři byly prezentovány i projekty z Rakouska a Polska.

Za zmínku stojí projekt ICARUS, který sdružuje a podporuje mezinárodní projekty spolupráce archivů. Na stránkách icar-us.eu v části Projects najdete seznam projektů. Pro české genealogy je využitelný projekt Matricula (matricula-online.eu), kde můžete nalézt rakouské matriky diecéze St.Pölten (podobně jako v MZA, ale v jiném prohlížecím programu) nebo třeba bavorské matriky z SRN. Další projekt Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com ) shromažďuje rukopisy Evropy včetně rukopisů Národního archivu ČR.


↑ na navigaci