Skončil dvanáctý kurz pro pokročilé genealogy

22.04.05    V době od 25. ledna do 7. dubna 2005 proběhl dvanáctý kurz pro pokročilé genealogy. Vyučování se konalo opět v Základní škole v Praze 2 Slezské ulici 21. Poprvé to bylo po dvou letech od kurzu předcházejícího. Důvodem zvětšení časového odstupu mezi kurzy byly otázky ekonomické. Ukázalo se, že to bylo rozhodnutí správné. Nutné však bylo vyvinout potřebnou náborovou aktivitu především mezi účastníky dvou předcházejících kurzů pro začínající rodopisce a kronikáře. Protože se to povedlo, do letošního kurzu pro pokročilé genealogy se přihlásilo 44 osob. Z toho tři do kurzu nenastoupili a jeden odpadl. Absolutorium získalo 40 účastníků, z toho 22 s účastí stoprocentní. Tak velký počet posluchačů a vysokou účast na vyučování dosud žádný kurz pro pokročilé neměl.

    Cílem výuky bylo právě tak jako v roce 2003 rozšířit účastníkům odborný rozhled v oblasti historie, pomocných věd historických i reálií života našich předků a při tom je naučit samostatně odhalovat další zdroje informací.

    Program sestávající z osmnácti přednášek a dvou konzultačních a informačních hodin byl co do náplně splněn, sled však bylo nutno z objektivních důvodů operativně měnit. Účelem konzultačních a informačních hodin bylo zodpovědět dotazy posluchačů k probírané látce a informovat je o poslání a struktuře ČGHS s cílem získat je pro některou z forem spolupráce.

    Stávající lektorský sbor byl obohacen o jednoho člena z řad účastníků kurzu. Přednášející, kvalita jejich vystoupení, aktivní přístup posluchačů spolu s celkovou atmosférou kurzu mají zásluhu na tom, že se úroveň tohoto vzdělávacího zařízení významně přiblížila úrovni vysokoškolské, jak bylo záměrem.

    Studijní podklady, učební texty připravené k vydání formou sborníku, dostal každý účastník kurzu na kompaktním disku.

    Správní výbor děkuje všem, kteří se o zdárný průběh kurzu zasloužili, a to jak členům Společnosti, tak i externím spolupracovníkům. Zvláštní dík patří ing. Vladimírovi Votápkovi za to, že se jako lektor ujal námětu Chronologie a že při tom předvedl využití moderních vizuálních prostředků, které naše výuka dosud postrádá. Pánové Baďura a Krumphanzl mají zásluhu o návrhy nového Osvědčení o absolutoriu obou stupňů kurzů a za jejich uskutečnění.

    V poslední vyučovací hodině bylo provedeno hodnocení kurzu a rozdána osvědčení.

 

Příští kurz pro pokročilé genealogy se bude podle konat začátkem roku 2007.

Připravil Václav Hásek 22. dubna 2005.


↑ na navigaci