Skončil třicátý první kurz pro začínající rodopisce a kronikáře

27.12.04Od 23. září do 2. prosince 2004 proběhl již třicátý první kurz pro začínající rodopisce a kronikáře. Vyučování se konalo opět v Základní škole v Praze 2 Slezské ulici 21. Pokud jde o nábor účastníků, byly vedle Genealogických a heraldických listů a internetové stránka byly využity i další běžně užívané publikační prostředky. Přesto se k zahájení kurzu dostavilo jen 46 účastníků, čili méně než v předcházejících dvou letech. Podle předběžného rozboru je to velmi pravděpodobně způsobeno tím, že poptávka po výuce začátečníků je v okruhu dostupném z Prahy v podstatě nasycena. Svědčí o tom i vyšší podíl účastníků dojíždějících ze vzdálenějších míst. Mnozí z nich se o konání kurzu dozvěděli z elektronických informačních medií a toutéž cestou se do kurzu i přihlásili.

Učební plán byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. Jednu přednášku však bylo nutno pro zaneprázdnění lektora nahradit jinou obdobné úrovně. Ta, která odpadla, bude přednesena v chystaném kurzu pro pokročilé genealogy 2005. K dalším organizačním závadám nedošlo. Učební texty byly posluchačům podobně jako v loňském roce poskytnuty ve formě nahrávek na kompaktních discích. Lektorské obsazení bylo v podstatě totožné jako v kurzu minulém.

Přednáška "O využití osobního počítače v genealogii" byla co do obsahu inovována a zdokonalena o využití moderní vizuální techniky. V rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla uspořádána výstavka kronik, které přinesli jejich autoři nebo majitelé a jednak vypůjčených z knihovny Společnosti. Obě zdokonalení výuky se setkaly s živým zájmem posluchačů

 Jako každým rokem byl i letošní kurz završen dvěma exkurzemi, a to do 1. oddělení Státního ústředního archivu na třídě Milady Horákové v Praze 6 a do Středočeského státního oblastního archivu v novém areálu v Praze 4. Exkurze byly se strany vedení obou archivů perfektně zajištěny a uspokojily zvláště ty absolventy, kteří toužili po konkrétním seznámení s archivy a archiváliemi.

V Praze dne 27. prosince 2004
Ing. Václav Hásek

 


↑ na navigaci