Skončil třicátý třetí kurz pro začínající rodopisce a kronikáře

12.01.07Učební program, sbor přednášejících i celkové uspořádání se však jen v určité míře odlišovalo od minulého roku. Plán výuky byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. Byl to první kurz, jehož účastníci měli již od zahájení k dispozici Sborník učebních textů jako studijní pomůcku. Při závěrečném hodnocení získali kladné ocenění lektoři Dr. Starý, Ing. Stara a Mgr. Kahuda. K závadám organizačním a technickým nedošlo, snad až na to, že určitý počet stolků a židlí bylo nutno vždy přemísťovat z jiné třídy.

Novinkou mezi učebními předměty bylo zařazení přednášky Dr. Kristiana Koubka, DrSc „Genealogie a genetika“. Touto skutečností, vydáváním na pokračování jeho stejnojmenné publikace v Genealogických a heraldických listech a další přednáškou v kurzu pro pokročilé genealogy 2007 správní výbor Společnosti sleduje snahu rozvíjet tento obor jako jeden z významných výstupů rodopisného bádání. Pokud se pro tuto disciplinu podaří touto cestou získat vážné zájemce, uvažuje se během doby ustavit zvláštní Skupinu pro pěstování genealogie a genetiky s podobným postavením ve Společnosti jako má Skupina pro využití výpočetní techniky v rodopisné práci

V rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla i letos uspořádána výstavka kronik vypůjčených z knihovny Společnosti a těch, které na ukázku přinesli a několika slovy doprovodili hosté, paní Kateřina Brožová, paní Blanka Čádová a pan Ing. Kurz. Toto zpestření výuky se setkalo se živým zájmem posluchačů kurzu.

Dvě exkurze do archivů se staly něčím jako logickým přídavkem kurzu, i když nejsou jeho přímou součástí. Vedle tradiční návštěvy Státního oblastního archivu Praha s výkladem paní doktorky Hradecké se letos opět uskutečnila exkurze do Prvního oddělení Národního archivu, a to zásluhou jeho vedoucí, paní Dr. Pazderové. Obě exkurze byly účastníky kurzu přijaty s velkou vděčností. Správní výbor oběma paním vyslovuje za to co nejsrdečnější dík.

Správní výbor i absolventi se v závěrečném hodnocení shodli, že tento kurz byl velmi dobrý.

V Praze dne 27. ledna 2007
Ing. Václav Hásek


↑ na navigaci