Zpráva o kurzu pro začínající rodopisce

16.01.10

Skončil třicátý šestý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře

Od 24. září do 3. prosince 2009 probíhal v Základní škole na Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 v pořadí již třicátý šestý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře. Podobně jako v předcházejícím roce se do kurzu přihlásil neočekávaný počet zájemců. Aby byly zajištěny dobré podmínky pro výuku čtení starých textů, bylo opět nutno otevřít dvě třídy. Průběh kurzu prokázal, že to bylo správné rozhodnutí. Dvojtřídní uspořádání bylo zvládnuto zvýšeným úsilím lektorů a funkcionářů Společnosti a díky zkušenostem načerpaným v minulém roce.
Přesto se charakter výuky v podstatě neodlišoval od předcházejících let a učební plán byl co do náplně, úrovně i počtu přednášek splněn, aniž by došlo k organizačním závadám.
Počet účastníků se ustálil na dvakrát dvaceti čtyřech osobách vesměs středního a zralého věku a se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Přes probíhající chřipkovou epidemii byla docházka na vyučování velmi dobrá, tak že čtyřicet pět absolventů vykázalo 60ti až 100 procentní docházku.
Využívání digitálního projektoru se v tomto kurzu stalo nedílnou součástí učebního procesu. V rámci přednášky o rodinné a rodové kronice byla i letos uspořádána výstavka kronik vypůjčených z knihovny Společnosti nebo přinesených pozvanými kronikáři. Toto zpestření se setkalo se živým zájmem posluchačů kurzu.
V rámci kurzu byly už tradičně uskutečněny dvě exkurze, a to do Prvního oddělení Národního archivu a do Státního oblastního archivu Praha. Tím si účastníci mohli obohatit své vědomosti získané v kurzu o poznatky týkající prostředí archivů a praktické badatelské činnosti rodopisců v nich. Správní výbor ČGHSP vyslovuje tímto dík za činorodou součinnost paním doktorkám Pazderové a Hradecké a archiváři Liborovi Gottfriedovi.
Patnáct účastníků se přihlásilo do kurzu pro pokročilé genealogy 2011.
V závěrečném hodnocení absolventi kromě připomínek k možnostem pořádat kurzy v jiných termínech či místech projevili svou spokojenost s úrovní výuky a s chodem kurzu. Také lektoři byli hodnoceni dobře, zvláštní uznání si zasluhují Dr. Starý, Mgr. Kahuda a Helena Voldánová.
Správní výbor České genealogické a heraldické společnosti v Praze přeje všem absolventům úspěšné vykročení do rodopisné praxe a těší se na shledání s nimi v kurzu pro pokročilé genealogy nebo při akcích konaných pro rodopisce.
V Praze dne 6. ledna 2010.                                                                                 Ing. Václav Hásek

Doplnění Správního výboru - absolventi obdrží do konce ledna certifikát o absolvování kurzu poštou na adresu z přihlášky. Pokud nastala změna v adrese, oznamte prosím, kam certifikát zaslat.
Za SV Tomáš Krůta


↑ na navigaci