Knihovna ČGHSP

Knihovna je v místnosti Společnosti otevřena každý první čtvrtek v měsíci již od 14h do 19h!

V případě nejasností se obraťte na paní knihovnici Faltovou na jana@falta.cz

(Po dobu letních měsíců, tj. v červenci a srpnu, o svátcích a školních prázdninách je knihovna Společnosti uzavřena!)

Vyzýváme členy, kteří nevrátili knihy v zápůjční lhůtě, aby tak učinili v nejbližším termínu otevření knihovny nebo kanceláře!

Soupis knihovny k 20.7.2023 - přes 12600 jednotek!

Katalog_knihovny_ke_dni_20.7.2023.pdf

Soupis knihovny k 20.7.2023 v pdf s možností hledání. V tabulce v pdf seznam s přes 12600 knihovních jednotek.

9.5 M

Knihovní řád ČGHS v Praze platný od 1.12.2016

a) Základní ustanovení

1/ Knihovna České genealogické a heraldické společnosti v Praze je uzavřenou základní knihovnou se  specializovaným knižním fondem.

2/ Zařízení knihovny a knižní fondy jsou majetkem ČGHSP.

3/ Správní výbor pověřuje správou knihovny knihovníka (člena ČGHSP) na dobu neurčitou. Správní výbor má právo odvolat knihovníka z funkce. V případě odvolání či rezignace je knihovník povinen protokolárně a v pořádku předat knihovnu včetně agendy.

4/ Knihovní služby jsou poskytovány bezplatně a jen členům ČGHSP (dále uživatel).

5/ Vybrané knihovní jednotky, vzácné tisky a disky multimediální knihovny lze zapůjčovat jen presenčně. Presenční výpůjčku určuje knihovník a zapůjčuje ji jen v místnosti knihovny.

6/ Ostatní knihovní jednotky lze zapůjčovat absenčně na dobu 2 měsíce členu ČGHSP mimo místnost knihovny.

7/ V knihovně se uživatel musí chovat tiše, ohleduplně a chránit knihovní fond i další majetek ČGHSP.

8/ Knihovna se řídí Stanovami ČGHSP, zákonem o ochraně osobních údajůč.101/2000Sb.,  občanským zákonem v platném znění a přihlíží k zákonu č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování   veřejných  knihovnických a informačních služeb.

9/ Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9/ Výjimky z knihovního řádu povoluje Správní výbor ČGHSP.  b) Práva a povinnosti knihovníka

1/ Provádí evidenci nových publikací, tisků a médií do přírůstkového seznamu, který obsahuje: přírůstkové číslo,  název jednotky, název autora, rok vydání, finanční ohodnocení, místo uložení. Dále provádí  jejich označení signaturou a razítkem knihovny ČGHSP.

2/ Navrhuje správnímu výboru nákup nebo vyřazení publikací a doporučuje publikace k vazbě či opravě.  Určuje finanční hodnotu knihovní jednotky. Rozhoduje o způsoby presenční nebo absenční výpůjčky a o prodloužení výpůjční doby. Zajišťuje provoz knihovny v dohodnutém termínu. Vede řádnou evidenci  vypůjčených knihovních jednotek do výpůjčního lístku. Urguje nevrácené knihovní jednotky.

3/ Při zjištění ztráty v knižním fondu vypracuje každoročně úbytkový seznam, ve kterém uvede, zda se jedná o ztracené, zničené či nevrácené publikace.

4/ Provádí revizi knižního fondu na základě žádosti správního výboru nebo při předání dalšímu knihovníkovi.

5/ K ochraně majetku ČGHSP je oprávněn kontrolovat, udržovat pořádek a vyžadovat náhradu způsobené škody  od uživatele. Je oprávněn vyžadovat od uživatele prokázání totožnosti, členství v ČGHSP a aktuální kontakt  členů (telefonní číslo, e-mailovou adresu) pro kontrolní činnost.

6/ Připravuje každoročně přehled přírůstků knihovního fondu za uplynulý rok, který se zveřejňuje na internetových stránkách ČGHSP v sekci Knihovna.c) Práva a povinnosti uživatele

1/ Uživatelem knihovny se stává člen ČGHSP. Nový uživatel knihovny dostává vytištěný knihovní řád a stvrzuje svým podpisem souhlas a porozumění s jeho zněním. Pro každého uživatele knihovny je při první výpůjčce založena „Výpůjční karta čtenáře“. Do ní jsou knihovníkem zapisovány veškeré vypůjčené publikace se svými signaturami, datem výpůjčky a vždy s podpisem uživatele.

2/ Uživatel je povinen dodržovat knihovní řád a řídit se pokyny  knihovníka a podrobit se  kontrolnímu opatření k ochraně majetku a nerušit klid a pořádek.

3/ Uživatel je povinen plně nahradit případné poškození či ztrátu knihovní jednotky.   Výši náhrady určí knihovník a to buď náhradou za stejnou publikaci nebo  plnou finanční náhradu za pořízení kvalitní kopie poškozené nebo ztracené knihovní jednotky.

4/ Uživatel při převzetí knihovních jednotek je povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním lístku seznam zapůjčených knihovních jednotek a tím přejímá všechny povinnosti uživatele knihovny. Dále je povinen  na vyžádání prokázat svoji totožnost a členství v ČGHSP a sdělit aktuální kontaktní údaje.

5/ Uživatel má právo si zapůjčit knihovní jednotky určené k presenční výpůjčce dle pokynů knihovníka  v místnosti knihovny.

6/ Uživatel má právo si zapůjčit knihovní jednotky určené k absenční výpůjčce dle pokynů knihovníka mimo místnost knihovny ve lhůtě 2 měsíců. Takto zapůjčenou knihovní jednotku nesmí dále zapůjčovat další osobě a chrání ji před poškozením. Dle dohody s knihovníkem si může základní výpůjční lhůtu prodloužit, a to  maximálně o 1 měsíc výpůjční lhůty, pokud není další zájemce.

7/ Uživatel má právo požádat o rezervaci knihy, která je již zapůjčena. Knihovník vede rezervační knihu.

8/ Uživatel má k dispozici „Přehled publikací v knihovně“ k vyhledání knihovní jednotky.

9/ Uživatel má právo si prohlížet disky multimediální knihovny na počítači v knihovně a nesmí je kopírovat.

10/ Uživatel má právo provádět kopie jen dle autorského zákona.

11/ Uživatel, který nedodrží knihovní řád, způsobí škodu nebo ukončí členství je zbaven práva užívat služeb  knihovny a bezodkladně vrátí zapůjčené knihovní jednotky.

12/ Uživatel má právo si zapůjčit absenčně maximálně 5 kusů knihovních jednotek, dle uvážení knihovníka maximálně 10 knihovních jednotek.d) Závěrečné ustanovení

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2016               

Správní výbor ČGHSP

↑ na navigaci