Genealogie na pomoc sociálnim dějinám

Vážení přátelé, snad jste také zaznamenali z četby GHL, že od podzimu r. 2008 probíhá akce "Genealogie na pomoc sociálnim dějinám", v jejímž rámci dávají genealogové svá data k  dispozici pro projekt "Rekonstrukce sociální struktury v Čechách v 19. stol. (pro podrobnější informace viz GHL č.4/ 2008, str. 75f., č.3/2009, str. 75-6). Cílem projektu je na základě srovnávání povolání mezi generacemi učastníků sňatečních aktů podrobně rekonstruovat vývoj sociálních poměrů v Čechách mezi r. 1780-1938/45 (tj. přes 4 až 5 generací). Dosud poskytlo svá data 17 genealogů (k březnu 2010). S jejich pomocí vznikla databáze o rozsahu cca 3200 osob z plánovaných cca 10 000 osob. Proto se obracíme na Vás touto cestou s prosbou o poskytnutí Vašich dat. Poskytnutím svých dat umožníte vytěžení informací, které jinak zůstanou nevyužity a skryty ve Vašich rodokmenech. Samozřejmě, že v konečném výstupu projektu budou donátoři dat jmenovitě uvedeni a oceněni.

Základní informace o hledaných údajích:  
-Jedná se o údaje z rodokmenů probíhajících celé pouze na území Čech v období 1780-1938/ 1945. Nejmladším probantem by měla být osoba dospělá (tj. vykonávající konkrétní zaměstnání) koncem 1. republiky (nebo k r.1945), zatímco nejstarší generace by měla pocházet z let před r. 1800.

-Konkrétně jde o následující údaje: datum narození/sňatku, povolání a mista narození/ sňatku a výkonu povolání pro probanta, oba jeho rodiče a pro otce jeho rodičů. Jde tedy o údaje pro řetězec vždy 5ti navzájem si nejbližších osob, náležejících ke třem po sobě následujícím generacím,  podle násl. schematu:

           OO                OM

             I                   I           
            O                  M
            +------+-------+
                      I
                      P

kde P: probant/potomek, O: otec P, OO:otec otce P; M:matka P, OM: otec matky

-Pro analýzu jsou jména probantů zcela bezvýznamná. Proto lze zasílat části rodokmenu i v anonymizované podobě -dle násl. vzoru: probant: JaroslavP, nar.1836 Recice, syn Jakuba R a Anny F + otcové obou rodičů.

(OO:FrantR/1791-?/řezník-místo?)                             (OM:JosefF/1793-?/Kloboučník-Dolná)
                               I                                                                      I
(O:JakubR/1814-1879/městan+mistr-řezník/Recice)   +   (M:AnnaF/1813-1890/Dolná/0p/)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                (P:JaroslavR/1836-1878/Recice/0p/)

-Jsou ovšem možny i další alternativní formy zápisu:

a/1836N(P:JaroslavR/1836-78/Recice/Hostinsky/(O:JakubR/1814-?/měsťan+mistr řezník/ Recice (OO: FrantR/1791-?/řezník-/místo?)))+(M:AnnaF/1813-?/Dolná/0p/(OM:JosefF/1793-?/ Kloboučník-Dolná))

b/ JaroslavR (01):
             07                          06                       05                    04
                           03                                                     02
                                                       01

01 – P:JaroslavR/1836-78/Recice/hostinský/;
02 - O:JakubR/1814-?/měsťan+mistr řezník/Recice;
03 - M:AnnaF/1813-?/Dolná/0p/;
04 -OO:FrantR/1791-?/řezník-/místo?;
05 - matka otce -lze vynechat */;
06 - OM:JosefF/1793-?/ Kloboučník -Dolná;
07 -matka matky -lze vynechat */
*/ pokud však budete poskytovat celý rozrod, pak je samozřejmě nutno uvést i tyto osoby

Vysvětlivky:
1836N- přes rok narození probanta bude příslušný řetezec časově zařazen v databázi; 0p –bez povolání, -?: údaj chybí. Některé údaje mohou chybět, avšak jen potud, aby bylo i přesto možno uvedené osoby nějak časově a prostorově zařadit. Údaje o povolání jsou nepostradatelné. Probanté, k nimž chybí údaje o povolání, nemá cenu uvádět, ani jejich rodiče, prarodiče či potomky.

Pokud budete poskytovat údaje v anonymizované formě (beze jmen) je však nutno zachytit vztahy jednotlivých probandů udáním pohlaví, pořadovým číslem, nejlépe však alespon počátečním písmenem příjmení (viz vzory) Užitečné jsou též stručné informace o geografickém umístění poskytnutých rodokmenů.

Informace o realizaci projektu jsou zveřejnovány průběžně v GHL a budou umístovány zde na této stránce. Donace dat lze směřovat na mailovou adresu realizátora projektu (tweiser@gmx.de). Na tuto adresu je možno směřovat i další dotazy, podněty či náměty. Vyzýváme tedy jak členy ČGHS, tak i další genealogy-navštěvníky stránek k poskytnutí svých dat v co nejhojnějším rozsahu, aby mohla být databáze projektu dobudována v co nejkratší době.

 

Děkujeme všem účastníkům projektu

Thomas Weiser, autor projektu

tweiser@gmx.de

↑ na navigaci