Online přednáška o osobnosti Jan Sladký Kozina již 18. 5. 2022 od 18 h.

17.05.22Nenechte si ujít online povídání paní archivářky z plzeňského archivu J. Janečkové o velké osobnosti chodského kraje - o vůdci povstání J. Kozinovi. Aneb o jedné historii z konce 17.století.

Odkaz na Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGMxZjE2NTEtZjRjMS00NWM0LThlMzctNGNmNGZjMzc5MGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aa1645a-ff4a-45b4-a76c-8df8eab6bf5d%22%2c%22Oid%22%3a%2241ca025b-a96b-4fe6-8382-a080f1492bc2%22%7d


↑ na navigaci