Program Středečníků na 2. pololetí 2016

07.09.16

Program Středečníků na 2. pololetí 2016

21. září 2016 Pavel Hnízdil: Kolébka kralevice Václava

Autor přednášky je dlouholetým členem – občanským rodopiscem naší společnosti. Přináší nám příspěvek k 700. výročí narození kralevice Václava, pozdějšího císaře a krále Karla IV. „Kolébkou“ je zde v přeneseném slova smyslu myšlen soubor okolností, které předcházely narození a měly rozhodný vliv na osud této vladařské osobnosti. Tím jsou zejména dramatické události několika let předcházející jeho příchodu na svět.

Kromě stručného rodopisu dynastie Lucemburků budou k posouzení předloženy i zajímavé objevy německých, francouzských a holandských badatelů, kteří se pokusili prolomit hranici poznání císařova rodokmene.

12. října 2016 Ing. Zdeněk Chramosta: Československá námořní plavba

Autor prožil podstatnou část svého profesního života na moři u Československé námořní plavby, později i u jiných rejdařských společností, kde se z motoráře vypracoval až do funkce „Marine Chief Enginer“, což odpovídá někdejší funkci „1. strojního důstojníka“ v garnituře Československé námořní plavby (ČNP). Přednáška pojednává o dějinách československého obchodního loďstva, jeho základech před II. světovou válkou a jeho konstituování po roce 1948. Dále bude zmíněno složení a organizace flotily ČNP, její obchodní zaměření, nejdůležitější cesty a mnohé další zajímavosti, včetně hanebného privatizačního zákulisí vedoucí k jejímu zániku v 90. letech minulého století. Na závěr budou představeny nejvýznamnější námořní tradice a zvyky.

Pan Ing. Zdeněk Chramosta se zabývá heraldikou a je členem ČGHSP.

26. října 2016 Anton František Malinovský: Erbovní galerie na hradě Wenzelsschloss

A. F. Malinovský se věnuje heraldice a je členem ČGHSP. Ve svém příspěvku k 700. výročí narození kralevice Václava, pozdějšího císaře římského a krále českého - Karla IV., nám přináší reportáž z návštěvy hradu Wenzelsschloss, jenž byl tímto naším panovníkem vybudován v bavorském městě Lauf an der Pegnitz v roce 1361. Zdejší území zvané Horní Falc spravované z hradu Sulzbach získal Karel sňatkem s vévodkyní Annou, řečenou Falckou, dcerou rýnského falckraběte Rudolfa II. z rodu Wittelsbachů. Dodnes se tak uchovalo v povědomí zdejších obyvatel označení kraje jako „Nové Čechy“.

Unikátní památkou světového významu je výzdoba zdejšího erbovního sálu heraldickými znaky zemí Koruny svatého Václava, jejích hodnostářů z řad šlechty i duchovenstva a královských měst.

9. listopadu 2016 Tomáš Kaňka: Osud Ruské osvoboditelské armády generála Vlasova

Tomáš Kaňka je amatérským badatelem v oblasti vojenské historie. Přináší nám smutný příběh skutečných osvoboditelů Prahy počátkem května roku 1945, jednotek zvaných „Ruskaja osvoboditelnaja armia“ (ROA). Její příslušníky naverbovali němečtí nacisté z řad protistalinisticky naladěných sovětských vojáků padlých do německého zajetí. Podobných formací vzniklo však více. Německá branná moc je nazývala Osteinheiten nebo také Osttruppen. Počet jejích příslušníků se odhaduje do 1 milionu. Jednotky ROA se počátkem května 1945 obrátily proti nacistické moci a nabídly svou pomoc velení Pražského květnového povstání. Po pravdě řečeno, jejich zásluhou se Praha ubránila útokům až do ukončení bojů po kapitulaci německých vojsk 8. května 1945, takže Rudé armádě, jež se v Praze objevila ráno 9. května, zbylo k likvidaci již jen několik posledních ohnisek odporu.

Osud jednotek ROA včetně jejich velitele, generála Vlasova, byl velmi tristní. Americká strana je nevzala do zajetí, čímž je prakticky vydala Rudé armádě. Mnoho vojáků bylo postříleno na místě, zbytek skončil v táborech GULAG. Velitelé, pokud nezahynuli hned, byli později většinou popraveni.

23. listopadu 2016 Ing. Zdeněk Chramosta – Pavel Hnízdil: Pláč Matky Čechie

Žádná z našich rodopisných prací se neobejde bez „kulisy historických souvislostí“. Přednáška přináší zamyšlení nad fatálně tragickou epochou třicetileté války. Právě z této doby často pocházejí naše nejstarší dochovaná rodopisná data. Interpretace jejích dějin však v minulosti podléhala značným deformacím až fabulacím. Na jednom pólu stojí názor romanticko-obrozeneckých generací, kladoucí vše za vinu vládnoucí dynastii Habsburků, katolické církvi a její „avantgardě“ – jezuitům. Protestanty představuje universálně jako boží posly a ryzí české vlastence. Katolíci však onu „dobu temna“ vnímají spíše jako záchranu českého jazyka, jenž by jinak utonul v moři německého luteránství a kalvinismu, nemluvě o změně politické orientace státu, jíž by si prosazení nové konfese vynutilo. Z tohoto tématu nám pak jako špička ledovce vyčnívá pragmatická politika valdštejnsko-lichtenštejnského konsorcia s rafinovanou taktikou konfiskací majetku, zločinnou tuneláží zemské měny - tzv. „kaládou“, chebskou vraždou a následnou likvidací české gentry. Cílem přednášky je tedy pokus o hermeneutickou korekci pohledu na jeden z nejvýznamnějších prahů přelomu českých dějin.

7. prosince 2016 Pavel Hnízdil: Ve znamení Lesní moudrosti

Nostalgický večer vzpomínek na starou zašlou slávu trampingu. Romantika cestování, vodáckého sportu, táboření, škola Lesní moudrosti, trampská poezie s romantikou Divokého západu, Zlatého severu, Latinské Ameriky, námořnictví …

Vzpomínání bude proloženo písněmi reprodukovanými ze standardního gramofonu na 78 otáček neboli z tzv. „šelakových desek“. Obrázky, fotografie, nahrávky a jakékoliv památky na tramping jsou vřele vítány. Pamětníci, máte slovo!

Pravidelné genealogické schůzky pořádané ČGHSP a nazývané podle dne konání "Středečníky" se konají vždy od 17.00 hodin v Praze 1, Revoluční ulici 5, pravé schodiště, skleněné dveře vpravo, další 2. dveře přes kuchyňku. Setkání genealogů s volnou debatou a libovolným příchodem začínají již v 16.00 hodin. Náplní schůzky obvykle bývá odborná přednáška spojená s následnou diskusí, její nedílnou součástí však bývá i výměna vlastních zkušeností. Členové ČGHSP mají při obsazení přednáškové místnosti přednost při sezení na židlích.

Středečníky zajišťuje člen Správního výboru ČGHSP Pavel Hnízdil

(pavel.hnizdil@volny.cz, telefon 777 659 029)


↑ na navigaci