Skončil třicátý čtvrtý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře

11.12.07

Probíhal od 20. září do 6. prosince 2007 opět v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Přes využití všech možných náborových prostředků nastoupilo do kurzu jen 25 účastníků, což představuje další pokles účasti v našich kurzech v porovnání s předcházejícími lety. Potvrdilo se, že v okruhu dostupnosti do Prahy je zájem o výuku genealogie téměř nasycen.

Po druhém večeru přerušili docházku tři účastníci a po čtvrtém další, aniž by sdělili důvod. V předcházejících letech se podobné případy také vyskytovaly. Letos se pokusíme zjistit, z jakých příčin docházku přerušili. V dalším průběhu kurzu se pak počet účastníků ustálil na dvaceti jednom, a ti všichni kurz zdárně ukončili.

Jako pozitivní jev je při tom možno považovat skutečnost, že zbylí účastníci měli docházku velmi vysokou, prokázali určité zkušenosti s rodopisnou prací a měli dobrou motivaci ke studiu. To se projevilo hlavně při výuce čtení starých textů.

Učební program kurzu byl obohacen o námět  „Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání“, pro který jsme v posledních letech neměli přednášejícího. Na základě poznatku z loňského roku, že není moudré začátečníky zatěžovat současně základy genealogie a dalšího náročného oboru, nebyl do programu zařazen předmět „Genealogie a genetika“. Bude zahrnut pouze do programu kurzu pro pokročilé genealogy. Sbor přednášejících i celkové uspořádání se jen v malé míře odlišovalo od loňského kurzu. Plán výuky byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. Při závěrečném hodnocení byli kladně oceněni lektoři Dr. Starý, Ing. Stara a Mgr. Kahuda. K organizačním a technickým závadám nedošlo.

V rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla i letos uspořádána výstavka kronik vypůjčených z knihovny Společnosti a těch, které na ukázku přinesli a několika slovy doprovodili hosté, paní Čádová a pan Ing. Kurz. Toto zpestření výuky se setkalo se živým zájmem posluchačů. Výuka byla doplněna exkurzemi do Státního oblastního archivu Praha a do prvního oddělení Národního archivu.

Správní výbor Společnosti děkuje panu Mgr. Romanu Kolkovi za obnovení tradice přednášek o státních okresních archivech, paní Blance Čádové a p. Ing. Bohumíru Kurzovi za obohacení výuky o rodinné a rodové kronice a paním doktorkám Aleně Pazderové a Vladimíře Hradecké za uskutečnění exkurzí.

 

V Praze dne 11. prosince 2007
Ing. Václav Hásek


↑ na navigaci