Skončil třicátý druhý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře

27.12.05 

Od 22. září do 8. prosince 2005 probíhal opět v Základní škole v Praze 2 Slezské ulici 21 v pořadí již třicátý druhý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře. Učební program, sbor přednášejících i celkové uspořádání se v podstatě neodlišovalo od předcházejícího roku. Také počet zájemců byl zhruba stejný zčásti také zásluhou sdělovacích prostředků, které po mnoha letech poprvé na naši prosbu o publicitu rozpoutali širokou popularizační kampaň pro studium rodopisu bohužel až po zahájení našeho kurzu, takže během druhého a třetího večera stoupl počet posluchačů o deset. 

Když už kurz skončil, můžeme říci, že se do něj přihlásilo 38 osob, dvě odpadly a 36 absolvovalo. Třináct účastníků vykazuje stoprocentní účast na vyučování. Zajímavé vývoj se ukázal v početním poměru mužů a žen: přesně 1 : 1. Věkové rozložení účastníků bylo od osmnácti do osmdesáti let, s určitou nevýrazně zvýšenou četností mezi 50 až 60 lety věku. Co do vzdělání se opět potvrdil v posledních letech běžný poměr středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných 1 : 1. Čtrnáct účastníků dojíždělo z míst mimo Prahu, z nichž za nejvzdálenější možno považovat Prostějov, Hostinné, Novou Paku, Žatec atp. To potvrzuje tendenci projevující se v posledních letech.

Přednášku "O využití osobního počítače v genealogii" přednesl s úspěchem pan Tomáš Krůta. Je to doklad, že vedení kurzu se stará o věkovou obměnu lektorů a děkuje tímto ing. Bohumírovi Kurzovi za dlouholetou záslužnou pedagogickou práci.

V rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla i letos uspořádána výstavka kronik vypůjčených z knihovny Společnosti a těch, které na ukázku přinesli a několika slovy doprovodili hosté, paní Kateřina Brožová, paní Blanka Čádová a pan Ing. Kurz. Toto zpestření výuky se setkalo se živým zájmem posluchačů kurzu.

Učební plán byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. Jednu přednášku však bylo nutno pro nedostupnost lektora nahradit jinou obdobného charakteru. Absolventi kurzu mohou její obsah nastudovat ze Sborníku učebních textů, který byl v průběhu kurzu prodáván.

Kladné ocenění při závěrečném hodnocení kurzu získali lektoři Dr. Starý, Ing. Stara, Dr. Podhola a Mgr. Kahuda.

Exkurze do archivů se staly něčím jako logickým přídavkem kurzu, ale nikdy nebyly jeho součástí. Letos se uskutečnila pouze jedna, a to laskavostí Státního oblastního archivu Praha, jmenovitě paní doktorky Hradecké. Vedení Společnosti pro příště připraví formu a obsah exkurzí v souladu s náplní kurzu a s předpisy a možnostmi archivů.

Kurz jako celek hodnotím v podstatě kladně. Největší jeho nedostatky nevidím ani tak v tom, že účastníci si někdy neměli na co sednout. To byly závady zaviněné určitými zaměstnanci školy, která se bude koncem tohoto roku rušit. Nejvíce mne však mrzí, že právě vydaný Sborník učebních textů nemohl být prodáván zájemcům již při zahájení kurzu, a za druhé to, že když už byl jeho prodej uvolněn, projevili o něj účastníci kurzu neočekávaně malý zájem.

 

V Praze dne 27. prosince 2005
Ing. Václav Hásek

 


↑ na navigaci