Skončil třináctý kurz pro pokročilé genealogy

27.04.07Probíhal v době od 25. ledna 2006 do 12. dubna 2007 v Základní škole v Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Přihlásilo se do něj 24 rodopisců, z nichž osvědčení o absolutoriu získalo 23. Účast na přednáškách byla vysoká. Třináct absolventů vykazuje stoprocentní a sedm devadesátiprocentní docházku. V kurzu se sešel kolektiv již zkušených a zanícených rodopisců. Za podrobný rozbor však stojí skutečnost, že v porovnání s rokem 2005 se do letošního kurzu přihlásil zhruba poloviční počet zájemců a více než polovinu tvořili dojíždějící z různých míst republiky.

Cílem výuky bylo účastníkům rozšířit odborný rozhled v oblasti historie, pomocných věd historických i reálií života našich předků a při tom je naučit samostatně odhalovat další zdroje informací. Program sestávající z osmnácti odborných přednášek a dvou konzultačních a informačních hodin byl co do náplně splněn. Účelem konzultačních a informačních hodin bylo zodpovědět dotazy posluchačů k probírané látce a informovat je o poslání a struktuře ČGHS s cílem získat je pro některou z forem spolupráce. Celkové uspořádání, učební program i sbor přednášejících se jen v malé míře odlišoval od kurzu v roce 2005.

Novinkou bylo zařazení přednášky Dr. Kristina Koubka, DrSc. „Genealogie a genetika“. Bylo to určité pokračování jeho vystoupení v loňském kurzu pro začínající rodopisce a přímo souviselo s vydáváním stejnojmenné stati v Genealogických a heraldických listech na pokračování. Správní výbor Společnosti tím sleduje snahu rozvíjet genetiku jako jeden z významných výstupů rodopisného bádání a pokud se pro tuto myšlenku podaří získat vážné zájemce, ustavit pro ně zvláštní Skupinu pro pěstování genealogie a genetiky.

Po mnoha letech byl do programu kurzu zařazen námět „Jak naši předkové bydleli“. Přednášky se ujal Dr. Lubomír Procházka, ředitel muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.

Přednášející, kvalita jejich vystoupení, aktivní přístup posluchačů spolu s celkovou atmosférou kurzu mají zásluhu na tom, že se úroveň tohoto vzdělávacího zařízení významně přiblížila úrovni vysokoškolské, jak bylo záměrem.

Přes tato pozitiva byl kurz pro pokročilé genealogy 2007 při jeho závěrečném hodnocení označen pouze jako dobrý. To proto, že se do doby jeho konání nepodařilo vydat studijní pomůcku Sborník učebních textů II, jak bylo slíbeno, a posluchači byli odkázání na vlastní záznamy přednášených poznatků. Správní ČGHSP se za tento nedostatek absolventům kurzu písemně omluvil a garantoval , že jim bude Sborník II dodán poštou, jakmile vyjde.

Správní výbor dále děkuje všem, kteří se o průběh kurzu zasloužili, a to jak členům Společnosti, tak i externím spolupracovníkům. Příští kurz pro pokročilé genealogy se bude konat začátkem roku 2009.

 

Za správní výbor připravil dne 28. dubna 2007
Ing. Václav Hásek


Přednášky ČGHSP Praha, pořádané v Národní knihovně Praha v dubnu - červnu 2024

Ve 2. pololetí roku budou pokračovat středečníky v Národní knihovně na Mariánském náměstí v Praze, termíny jsou stanovené na 25.9, 2.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 11.12. 2024. Program středečníků bude upřesněn během léta.

Přednáškový cyklus Genealogie pro každého - II. pololetí 2024

↑ na navigaci